iréiré-ṣíṣeìjàdùìdíjéìje - le sport

Yoruba English français
ọdẹadíjéajìjàdù sportsman le sportif
oníjàkadì ẹnití
nsáré ìje
athlete l'athlète, le sportif
eré ìjàkadì,
eré ìdárayábìrìpéòbìrìpíìbìrìpé
gymnastics la gymnastique
onijàkadì gymnast le gymnaste
(i)jó
oníjó
dancing, dance
dancer
la danse
le danseur
afẹṣẹjà,
akinilẹsẹ, akánnilẹṣẹẹ
boxer le boxeur
ìṣù, bọọlù,
ohun ìṣeré ọmọdé
ball le ballon, la balle
eré ìfi ẹsẹ
gbá bọọlù
soccer le football
alábójútóonílàjàẹnití
a fi ọràn lọ
referee l'arbitre
ẹgbẹ àjùmọ ṣiṣẹàkójọ
ènìà láti ṣe nkanọwọ ẹran
team l'équipe
eléré, atẹdùrù player le joueur
irú eré kan le tennis
(ì)ṣiré lórí ìrì dídì skiing le ski
adágún, adágún ìlúwẹẹ,
ìkùdu
swimming pool la piscine
lúwẹwẹ swimming
swimmer
la natation, (la nage)
le nageur
bẹ sódobẹ
sínú omimòòkùn
diving la plongée (sous-marine)
ómọwẹamòòkùnwọmiwọmi diver le plongeur


Yoruba English français
atukọ sailor, seaman le marin
pẹja wárí
apẹja, adẹja
fishing
fisher, fisherman
la pêche
le pêcheur
(ì)ṣọdẹidẹ, (ì)ṣọdẹdọdẹ
ọdẹ
hunting
hunter
la chasse
le chasseur
(gí)gùn horse riding l'équitation
horse rider, horseman le cavalier


ohun ìṣiré ọmọdé
toy - le jouet

Yoruba English français
ère, ọmọ-langi doll la poupée
ọmọ lañgidi àdìmókùn,
ṣìgìdì, àdìmókùn
puppet, marionette la marionnette


iré, ìṣiré, ẹyẹ tí ọdẹ pa
game - le jeu

Yoruba English français
playing cards les cartes à jouer
marbles les billes
ìrẹwẹlẹ,
èlò ìta tẹtẹ
dice les dés
draughts, checkers (le jeu de) dames
irú eré kan tí
àñta lórí ọpọn
chess (le jeu d')échecs