ewékoewébẹ ohun ọgbín
vegetable - les légumes

Yoruba English français
irú ohun ọgbìn kan parsley le persil
áyù garlic l'ail
àlùbọsà onion l'oignon
leek le poireau
ohun ọgbìn òyìnbó asparagus l'asperge
artichoke l'artichaut
olú mushroom le champignon
ẹfọtẹtẹ spinach les épinards
ẹfọ òyìnbó cabbage le chou
irú ẹfọ kan lettuce, salad la laitue, la salade
ohun ọgbìn òyìnbó kan celery le céleri
apala cucumber le concombre
elégede pumpkin la citrouille
zucchini la courgette
eggplant l'aubergine
sweet/bell pepper le poivron
hot/chili pepper le piment
eèré, ẹ̀wà àwùjẹ beans les haricots
pòpòndò,
irú ẹ̀wà òyìnbó kan
peas les petits pois
irú oúnjẹ àárọ kan cereals, (grains) les céréales
àlìkámàọkà wheat le blé
irú ọkà kán barley l'orge
ọkà oat(s) l'avoine
àgbàdo,
(àgbàdoọkàyanganọkà bàbà)
corn, maize le maïs
ìrẹsí rice le riz
ànàmọ,
kúkúýdùkú, ọdùkún
potato la pomme de terre
irú ohun
ọgbìn òyínbó kan
turnip le navet
ohun ọgbìn òyìnbó kan beet, beetroot la betterave
ohun ògbìn kan carrot la carotte
ohun ọgbìn kan radish le radis
avocado l'avocat
igi òróró
ní ilẹ àwọn Júù
l'olive
tòmátìohun ọgbìn tomato la tomate