àwọn ọjọ́ - days of the week
les jours de la semaine

Yoruba English français
ọjọ́-àíkú Sunday dimanche
ọjọ́-ajé Monday lundi
ọjọ́-ìsẹ́gun, atalata Tuesday mardi
ọjọ́-rú, alaruba Wednesday mercredi
ọjọ́-bọ, àlàmísì Thursday jeudi
ọjọ́-ėtì, jímọ̀h Friday vendredi
ọjọ́-àbámẹ́ta Saturday samedi