ìwé ìkọni nípa àgbáyé
geography - la géographie

Yoruba English français
àsíá, ọpágun flag le drapeau
àlà, òpin ìpínlẹ boundary, frontier la frontière
orílẹ èdè country le pays
olóríilẹ olórí ìjọba ìlù ọbaolú ìlú capital city la capitale
ìlú, ìlú nlá, ìlúàwọn ara ìlú town, city la ville
èdè language la langue


les directions

Yoruba English français
àríwá ìhá òkè
ní àríwá níha òkè
North
Northern
le Nord
au Nord
gùùsùìha ìsàlẹ
níhàa gùùsù
South
Southern
le Sud
au Sud
ìlà oòrùn, gàbasì
nílà-oòrùn
East
Eastern
l'Est
oriental
ìwọ-òrúnìhà yánmà
níhà ìwọ-òrùn
West
Western
l'Ouest
occidental
àwòrán ayé, ìwé ìfọnàhàn map la carte


ibi, ipò - location - le lieu

Yoruba English français
up haut
ìsàlẹ down bas
on sur
lábẹ, nísàlẹ under sous
in dans
at à
tààrà straight tout droit
ọ̀tún right droite
òsì left gauche
àárín, agbedeméjì,
láàríín, lágbedeméjì
middle, center milieu, centre
ìhín, (ibí) here ici
ọ̀hún there là, là-bas
súnmọ́ near près, proche
jìnnà far loin, lointain