akara

onjẹ - food - la nourriture

Yoruba English français
onjẹ meal le repas
onjẹ òwúrọ̀ breakfast le petit-déjeuner
onjẹ ọ̀sán lunch le déjeuner
onjẹ alẹ́ dinner, supper le dîner, le souper
ebi, ebi pípa, àìrónjẹ jẹ hunger la faim
òrùngbẹòngbẹ ọhàhà thirst la soif


Yoruba English français
aṣọ ìnuwọ́ napkin la serviette (de table)
abọ́, àwo pẹrẹsẹ plate l'assiette
ṣíbí spoon la cuillère
àmúga fork la fourchette
ọ̀bẹ knife le couteau
ìgò bottle la bouteille
àwo onídígí glass le verre
agoìgò cup la tasse
ọpọnàwo kòkòàwo abọ bowl le bol


ohun mímu - drink - la boisson

Yoruba English français
ọbẹ, omi ẹran soup
broth
la soupe
le bouillon
omi water l'eau
ọtí, ọtí líle alcohol l'alcool
ọtí àgbàdo, ọtí òyìnbó,
ṣẹkẹtẹ
beer la bière
ọtí òyìnbóọtí èso àjàràwáìn wine le vin
oje, omi inú èso juice le jus
ohun mímu, òro¸bó kíkan lemonade la limonade
tíì tea le thé
kòkó cocoa le cacao
kòkó lílọ tí a fí ñpanu chocolate le chocolat
ohun mímu coffee le café
ìkòkò bíbọ omi,
ohun èlò omi
coffeepot, kettle la cafetière
wàrà milk
yoghurt
le lait
le yaourt


Yoruba English français
òrí àmọ butter le beurre
wàràkàsì cheese le fromage
epoòróróọrá oil l'huile
ọtí kíkan vinegar le vinaigre
ọbẹ la sauce
ewéko mustard la moutarde
tùràrí òfóòrúùn dídùn spice l'épice
ata dúdú black pepper le poivre
iyọ̀ salt le sel
ẹyin egg l'œuf
ìyẹfun flour la farine
irú onjẹ ìla-òrun kan noodles, pasta les nouilles, pâtes
àkàrà òyìnbóonjẹbúrẹdì bread le pain
irú oúnjẹ ìpanu kan le sandwich


(àkàrà) dídùn àjẹkẹhìn oúnjẹ
le dessert

Yoruba English français
irú oúnjẹ kan pie, tart la tarte, tourte
akara didun oyinbo
ole moinmoin
cake
cookies
le gâteau
les biscuits
ọrá wàràìréjú wàràọrá ìpara cream la crème
wàrà dídì aláàdúùn ice cream la glace
èso igi tí a ti sè jam
marmalade
la confiture
la marmelade
oyin honey le miel
ìrèkéiyọ òyìnbó sugar le sucre
ohun àdídùn candy le bonbon
iye, owó-ọyà, ìkúnlójú,
ímọ-rírì iye owó ọjá
price le prix
lówó lóríhàn expensive cher
pọwọpọàìwọnàìníyelórí,
láìnì ìnáwó púpọ
cheap bon marché
ẹbùn owó tip, gratuity le pourboire